Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 248 Харківської міської ради"

 

ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

/Files/images/ukrana/1232542237_gerb.gif /Files/images/ukrana/shk22.png

ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ОСВІТУ" 

Стаття 30.Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти

1. Заклади освіти формують відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднюють таку інформацію. Доступ до такої інформації осіб з порушенням зору може забезпечуватися в різних формах та з урахуванням можливостей закладу освіти.

  2. Заклади освіти, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності, зобов’язані забезпечувати на своїх веб-сайтах (у разі їх відсутності - на веб-сайтах своїх засновників) відкритий доступ до такої інформації та документів:

 

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА 2020 РІК

ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНІВ КОШТІВ за 4 квартал 2020 року https://drive.google.com/file/d/1fx1TKu2kJDHg7-DfJsSdM20VLm-9vzvV/view?usp=sharing

 

 Придбання матеріальних цінностей за рахунок бюджетних коштів за 3 квартал 2020 року   https://drive.google.com/file/d/1J1vMSx_uNgE07BymsPLh1uwEHc5sDUik/view?usp=sharing

 

 

Кошторис відповідає зведенню бюджету   ЗАТВЕРДЖЕНО      
    Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002  № 57  
    (у редакції наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 № 1118) 
Кошторис відповідає зведенню бюджету   Затверджений у сумі  Сiм мiльйонiв сiмсот шiстдесят тисяч чотириста дев'яносто шiсть
    ( 7 760 496 ) грн  
      (сума словами і цифрами)    
    Начальник Управління освіти
    адміністрації Київського району Харківської міської ради
      (посада)    
      Т.В.КУЦЕНКО  
    (підпис) (ініціали і прізвище)  
    03.01.2020 (число, місяць, рік)    
        М.П.  
           
КОШТОРИС  
на 2020 рік  
24273777 Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок)  №374 комбінованого типу "Ясочка" Харківської міської ради.  
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)  
м. Харків,  Київський район  
(найменування міста, району, області)  
Вид бюджету бюджет Київського району м. Харкова    
код та назва відомчої класифікації  видатків та кредитування бюджету   06 Управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради  
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету        
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0611010     Надання дошкільної освіти)
        (грн)  
Найменування Код Усього  на  рік РАЗОМ  
Загальний фонд Спеціальний фонд  
1 2 3 4 5  
НАДХОДЖЕННЯ  - усього Х 7 432 665 327 831 7 760 496  
Надходження коштів із загального фонду бюджету Х 7 432 665 Х 7 432 665  
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: Х Х 327 831 327 831  
 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 Х 327 831 327 831  
     (розписати за підгрупами)          
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 Х 327 831 327 831  
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна" 25010300 Х 0 0  
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 Х 0 0  
     (розписати за підгрупами)          
інші надходження , у тому числі:   Х 0 0  
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)    Х      
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету  за типом боргового зобов'язання)    Х 0 0  
Кошти,що передаються із загального фонду до бюджетного розвитку (спеціальний фонд) 602400 Х 0 0  
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)    Х      
  Х ** **  
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ  - усього Х 7 432 665 327 831 7 760 496  
Поточні видатки 2000 7 432 665 327 831 7 760 496  
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 6 007 931 0 6 007 931  
Оплата праці 2110 4 924 534 0 4 924 534  
Заробітна плата 2111 4 924 534 0 4 924 534  
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0 0 0  
Нарахування на оплату праці 2120 1 083 397 0 1 083 397  
Використання товарів і послуг 2200 1 424 734 327 831 1 752 565  
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 18 826 0 18 826  
Медикаменти та перев'язувальні матеріали  2220 0 0 0  
Продукти харчування 2230 489 804 327 831 817 635  
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 17 470 0 17 470  
Видатки на відрядження 2250 0 0 0  
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0 0 0  
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 898 634 0 898 634  
Оплата теплопостачання 2271 611 267 0 611 267  
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 118 193 0 118 193  
Оплата електроенергії 2273 166 073 0 166 073  
Оплата природного газу 2274 0 0 0  
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 3 101 0 3 101  
Оплата енергосервісу 2276 0 0 0  
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації  державних (регіональних) програм 2280 0 0 0  
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0 0 0  
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0 0 0  
Обслуговування боргових зобов'язань  2400 0 0 0  
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань  2410 0 0 0  
Обслуговування зовнішніх  боргових зобов'язань  2420 0 0 0  
Поточні трансферти 2600 0 0 0  
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0 0 0  
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0 0 0  
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0 0 0  
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0  
Виплата пенсій і допомоги 2710 0 0 0  
Стипендії  2720 0 0 0  
Інші виплати населенню 2730 0 0 0  
Інші поточні видатки 2800 0 0 0  
Капітальні видатки 3000 0 0 0  
Придбання основного капіталу 3100 0 0 0  
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0 0 0  
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0  
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0 0 0  
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 0 0 0  
Капітальний ремонт 3130 0 0 0  
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0 0 0  
Капітальний ремонт  інших об'єктів 3132 0 0 0  
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0  
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0 0 0  
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 0 0 0  
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 0 0 0  
Створення державних запасів і резервів 3150 0 0 0  
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0 0 0  
Капітальні трансферти 3200 0 0 0  
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0 0 0  
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0 0 0  
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0 0 0  
Капітальні трансферти населенню 3240 0 0 0  
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0  
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0 0 0  
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0 0 0  
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0 0 0  
Надання зовнішніх кредитів 4210 0 0 0  
Нерозподілені видатки 9000 0 0 0  
           
           
Завідувач     В.М. СІВТУНОВА    
  (підпис) (ініціали і прізвище)    
Головний бухгалтер     А.А МАРАДУДІНА    
  (підпис) (ініціали і прізвище)    
03.01.2020          
                                       (число, місяць, рік)          
М. П.***           
           
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".     
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.